Chlazení a klimatizace

Díky svým rozsáhlým vynikajícím vlastnostem byla měď v podstatě předurčena pro odvětví chladírenských a klimatizačních technologií a její využití je zde už po desetiletí pevně zakotveno. Nutno podotknout, že mohou být použity jen ty trubky, které odpovídají pravidlům pro chladírenskou a klimatizační techniku, aby mohly být uplatněny technické a právní požadavky na odpovědnost za vady. Měď je materiál, vyloženě vhodný pro chladící zařízení, protože na klesající teplotu reaguje měď vzrůstající pevností. Právě díky tomu je měď tak zásadně odlišná od ostatních technických materiálů; s jevem jako je křehnutí kvůli nízké teplotě se u mědi nesetkáme.
 
KLIMATIZAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

Pod pojmem klimatizační zařízení si často velká část lidí zjednodušeně představí pouze chlazení, nebo ohřev vzduchu, který je přiváděn do místnosti, ve které má být vytvořen pocit dobré tepelné pohody. Pravdou ale je, že do této oblasti patří další úpravy přiváděného vzduchu. Je to jeho čištění, praní, vysoušení, odstraňování škodlivých produktů vzniklých jak metabolizmem osob, nebo jiným přičiněním. V celém rozsahu prováděného klimatizačního zařízení je výhodné použít měď a to nejen pro její výborné mechanické vlastnosti a vynikající tepelnou vodivost, ale také pro její antimikrobiální (oligodynamické) vlastnosti. Využití toho, že měď potlačuje rozvoj bakterií by mělo být uplatněno všude tam, kde v klimatizačním zařízení hrozí nebezpečí vytváření kondenzačních ostrůvků.

Z pohledu využití měděných trubek zůstaneme u zjednodušeného schématu, který obsahuje zařízení vnější a vnitřní. 

Požadavky na kvalitu trubek se týkají především:
  • Kvality vnitřního povrchu
  • uzavřených konců trubek
  • označení trubních vedení
  • atestů
  • odolnosti vůči tlaku
Další specifikace jsou uvedeny v publikaci Měděné trubky v chladírenské a klimatizační technice, pro technické a medicinální plyny. Pro některé rozměry jsou k dostání opláštěné měděné trubky. To se týká jak masivních obalů např. pro zemní tepelný kolektor, tak i pro tepelně izolující pěnové obaly. Způsobilost a informace pro použití pro chladící a klimatizační techniku jsou dostupné u daného výrobce.

Spojovací díly

Pro spojování trubek v chladírenském rozvodu je dnes běžně používanou technikou pájení pomocí kapilární pájecí tvarovky. Podle ČSN EN 378-2 je povoleno svařování a specifické, mechanické, dostatečně pevné spojení. Pro spojování pájením natvrdo jsou používány kapilární pájecí tvarovky dle ČSN EN 1254-1 (až do jmenovitého průměru 108 mm ), a pro svařování tupým svarem tvarovky podle DIN 2607. 
 

 
Od nedávna jsou k dispozici nové lisovací tvarovky pro potrubí vedoucí chladiva. Vzhledem k jejich speciálnímu provedení se dodávají hermeticky uzavřeny (podle ČSN EN 16084 nebo EN ISO 14903) a použité těsnicí kroužky jsou odolné vůči běžným chladivům a olejům. S lisovacími tvarovkami pro chladírenskou techniku lze zpravidla použít stejně vysoké provozní teploty a provozní tlak jako s kapilárními tvarovkami. Tuto schopnost musí ale výrobce doložit příslušným certifikátem. Výše uvedené tvarovky jsou dodávány z výroby s povrchovou úpravou, která splňuje požadavky okruhového chladiva. Že je tato povrchová úprava zachována platí obecně jen v tom případě, že jsou tvarovky uchovány v původním obalu. 
 
Po otevření originálního balení přebírá zodpovědnost za požadovanou čistotu vnitřních povrchů zpracovatel.

Spojovací technika

Všeobecně je nutno podotknout, že trubkový rozvod chladiva může z hlediska právní normy sestavit pouze odborný personál, vyškolený pro instalace chladírenských zařízení. Pouze tak lze zaručit správnou montáž a také dodržet správné zacházení s chladivy. Tvrdé pájení, jako doporučená spojovací technika, se uskutečňuje podle ČSN EN ISO 17672. Eventuelně jsou tavidla použitelná podle ČSN EN 1045. Před a během spojovacího procesu musí být trubkové rozvody chráněny suchou ochrannou atmosférou, aby nedošlo k vytvoření okují na vnitřních površích. Ochrannou atmosférou jsou např. inertní plyny (ušlechtilé plyny, dusík a jeho  sloučeniny) nebo technické plyny jako běžně prodejné ochranné směsi (např. dusík–vodík, dusík–argon, atd.) Podíl vodíku nesmí z bezpečnostních důvodů překročit maximální hodnotu 4 obj. %. Při použití lisovací techniky tento problém odpadá, neboť při této studené spojovací technice nedochazí k opalu. 
 
Moderní chladiva vedou zpravidla k vyšším provozním teplotám a/nebo k vyššímu provoznímu tlaku než dříve užívaná. Při použití tvarovky jakéhokoli typu je nutné se informovat u výrobce na možné oblasti užití, obzvlášť na maximální povolený provozní tlak.
 

6023_small.jpg

Trubky pro klimatizační a chladící zařízení

Je obecně známo, že životnost každého chladícího zařízení je dána především kvalitou spojů celého systému. Je proto nutné použít spoje pájené natvrdo s využitím správných pájek dle ČSN EN ISO 17672. Páječ by měl mít osvědčení o zkoušce páječe dle ČSN EN 13133 a ČSN EN 13134. Pokud jsou použita těsnění, mělo by u nich být certifikátem prokázáno, že jsou pro daný účel skutečně vhodná.

Upozornění: Může se stát, že v oblasti chladících zařízení se objeví enviromentální požadavek na výměnu dosud používaného chladiva např. R-22 za chladivo, které neobsahuje freony např. R-410-A. Je zapotřebí pozorně prostudovat provozní parametry nového chladiva, protože provoz s tímto chladivem může být spojen s požadavkem podstatně vyšších provozních tlaků.

Dalši informace v publikaci Měděné trubky v chladírenské a klimatizační technice, pro technické a medicinální plyny

Share >