Studená a teplá pitná voda

Rozvody pitné vody studené i teplé kladou na měděné trubky ve srovnání s ostatními médii (vytápění , plyn) vyšší nároky. Je tomu tak proto, že provozní tlak a je zde v porovnání s ostatními typy rozvodů nejvyšší (10 bar), voda obsahuje značné množství kyslíku a překročení povolených rychlostí proudění může vyvolat opotřebení trubek (kavitaci). Je také zapotřebí, aby pitná voda měla požadovanou kvalitu.

 • Proto je vhodné pro rozvody vody používat pouze základní řadu trubek podle ČSN EN 1057+A1. Je také vhodné, používat trubky se značkou kvality podle RAL. Obě tato doporučení jsou závazná např. v Německu anebo Rakousku.
 • Vysoký obsah kyslíku není problematický pro měděné trubky samotné, ale je problematický ve vodovodních soustavách, kde dochází ke kombinaci s ocelovými, pozinkovanými komponenty. Mohlo by totiž dojít k bodové korozi těchto pozinkovaných trubek. Proto zde musí být dodrženo „Pravidlo toku“, které říká, že měděné trubky a tvarovky mohou být použity ve směru toku vody až po trubkách ocelových.
 • Vyšší provozní tlak a také i vyšší provozní teplota měděným trubkám zcela vyhovují, trubky mají značnou rezervu (viz. příručku pro projektanta - menu publikace)
 • Opotřebení způsobené vysokou rychlostí proudění a tím vyvolanou kavitací ukazuje obrázek: 

 

kavitace.jpg

Kavitace vyvolaná prudce zúženými místy v potrubí Příčiny: o neodstraněné otřepy po řezání o průřez zúžený po řezání řezačkou o zatečená pájka o zatečené tavidlo

 

kavitace_obl.jpg

Kavitace vyvolaná v ohybech při příliš vysokých rychlostech proudění vody Příčiny: o nesprávně nadimenzované potrubí o neodborně provedená výměna potrubí nebo tvarovky (snížení dimenze bez ohledu na průtok)

Popsané příčiny kavitace ukazují, že rozvod vody je vždy nutno kontrolovat výpočtem. Snadnou kontrolu umožňuje nová norma ČSN EN 806-3 „Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda“. Pro další informace viz také tuto brožuru: Teplovodní cirkulační systémy

10-good-reasons-6.jpg

Požadovaná kvalita pitné vody

Pitná voda má mít podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (novela 352/2013 a 339/2015):

 • stabilní pH v rozmezí 6,5 až 9,5
 • obsah CO(celkový) ≤ 44 mg / l
 • nemá být jinak agresivní , má splňovat hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 větší něž 1,0 mmol / l

Viz přilohu Parametry pitné vody v krajských městech ČR (je dole)

Poznámky:

 • při pH nad 7,4 je zajištěn bezpečný provoz trubek bez ohledu na ostatní parametry (údaj výrobců).
 • pitná voda – viz „Vyhláška č. 252/2004 Sb. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody" (novela Vyhláška č. 83/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů)
 • montážní pokyny k rozvodům pitné vody – viz tato brožura: „Měděné trubky a tvarovky v technických zařízeních budov – Montážní pokyny“. 
 • při montáži musí být správně vyřešeny tepelné dilatace potrubí
 • až do průměru 28 mm (včetně) se měděné trubky pro rozvod vody mohou pájet pouze naměkko. Nad průměrem 28 mm pak natvrdo i naměkko.
 • mohou se používat spoje lisované (barva těsnícího kroužku černá, ale pozor na údaje výrobce).
 • spoje svařované až od tloušťky stěny trubky a tvarovky 1,5 mm
 • spoje rozebíratelné – dle potřeby, těsnění musí odpovídat provedení spoje
 • uchycení trubek nesmí přenášet hluk a nesmí dojít k přímému styku měď–ocel (zinek)
 • k přechodu na armatury se používají tvarovky z přechodového kovu (mosaz, červený bronz).
 • pracovník (instalatér) by měl být vyučen, měl by mít „Základní kurs pájení“ (ZK 912 W 31), anebo jen zaškolení pro pájení naměkko (ZP 942-8 W31) a natvrdo (ZP 912-9 W31).
 • Zkouška u zaškolení platí dva roky, pak přezkoušení. Platí pouze pro firmu, která pracovníka na školení vyslala. Stejné podmínky platí pro měděné rozvody ve vytápění

10-good-reasons-4.jpg

Závěr

Při hodnocení vnitřních rozvodů vody, prováděných měděným potrubím vychází naprosto jednoznačně, že jde o moderní, úspěšnou technologii, která přináší investorovi konečné úspory a spokojenost svojí velmi dlouhou životností a provozní splehlivostí. Je ale zapotřebí, aby právě z hlediska předpokládané dlouhé životnosti byla montáž měděného potrubí provedena odborně vyškolenými pracovníky, kteří pri montáži dodrží všechny důležité montážní zásady.

Dlouhá životnost měděného rozvodu pro pitnou vodu predpokládá rovněž, že do vodovodu bude přivedena pitná voda o hodnotě pH 6,5 až 9,5 s obsahem CO2 ≤ 44 mg/l. Vodárny tento požadavek kryjí se snahou přiblížit se co nejvíce optimální kvalitě pitné vody. Jiná je ale situace u lokálních zdrojů pitné vody (studny). Zde je zapotřebí být důslední, a bez zjištění hodnot pH a CO2 rozvod klasickými měděnými trubkami neprovádět. Pokud se pak prokáže, že voda má pro měděný povrch trubky nevhodnou hodnotu pH, je možno použít měděné potrubí s pocínovaným vnitřním povrchem. Takové potrubí je u nás již také nabízeno. 

 Legislativní úprava v současné době zaručuje, že měděné trubky, vyráběné podle ČSN EN 1057+A1 jsou testovány a vykazují při správném provozu naprostou zdravotní nezávadnost. Měď lze hodnotit jako esenciální, čili životně důležitý prvek pro zachování řady funkcí organizmu rostlin, zvířat a lidí. Měď je potřebná pro růst dětského organizmu, pro zajištění imunitních mechanizmů, dále pro vyzrávání spojivové tkáně (pevnost kostí), dozrávání bílých a červených krvinek, transport železa, metabolismus glukózy a cholesterolu, činnost srdečního svalu a vývoj centrálního nervového systému. Na druhé straně, při příliš vysokém příjmu mědi by se mohly projevit nepříznivé účinky tohoto prvku, což ale platí o všech stopových prvcích, důležitých pro lidské zdraví. Proto je v ČR a SR normou povolen obsah mědi v pitné vodě 1,0 mg/l, přičemž EN je 2,0 mg/l. Po zahájení provozu nového vodovodu, provedeného měděnými trubkami lze očekávat, že se obsah mědi v pitné vodě přiblíží k horní hranici povolené normou. V průběhu provozu se pak ale začne snižovat (tak jak se na vnitřní stěně trubky vytváří ochranná vrstvička zásaditého uhličitanu měďnatého), až se nakonec ustálí zhruba na hodnotě Cu = 0,1 mg/l (a spíše na hodnotě ještě nižší).

Měděné trubky pro pitnou vodu, vyráběné dle ČSN EN 1057+A1 mají pri malé tloušťce steny vysokou pevnost a velmi kvalitní vnitřní povrch. Jsou velmi dobře zpracovatelné a tyto jejich vlastnosti umožňují provést vnitrní rozvod v budově nejenom provozně naprosto spolehlivě, ale také i esteticky. Je to další vítanou vlastností při řešení vnitřního interiéru budov.

Share >

Novinky v ochraně proti legionelám

V současné době se legionelly znovu vrátily do ohniska veřejného zájmu díky zprávám v médiích o dočasném uzavření veřejných budov kvůli onemocněním a úmrtím, způsobeným těmito choroboplodnými bakteriemi.