Legionella v pitné vodě

Bakterie legionella se pozorně studují od roku 1976, kdy na kongresu pro vysloužilé legionáře ve Philadelfii došlo vinou špatně udržované klimatizace k hromadné nákaze touto bakterií. Průběh onemocnění byl tak silný, že 36 účastníků tohoto kongresu zemřelo. Bakterie, která toto neštěstí způsobila, tehdy byla pojmenována legionella. Pod tímto označením ale dnes rozumíme celkem 40 typů bakterií, z nichž je 20 opravdu nebezpečných. K nákaze dojde vdechnutím bakterií do plic. Původcem onemocnění je tedy bakterie, nacházející se vodním prostředí, zvláště pak v sanitárních zařízeních, které produkují vodní tříšť a mlhovinu (sprchy, sauny atd). Rozmnožování uvedených bakterií podporují tři faktory: rozsah teploty vody mezi 25 až 45 °C, přítomnost organických příměsí a sedimentů a stagnace vody. Rozmnožovací perioda legionely je 4 hodiny. Za tuto dobu se každá bakterie rozdělí na dvě nové. Znamená to, že pokud by v 1 ml byla 1 bakterie, po čtyřech hodinách tam budou bakterie dvě, a po 72 hodinách tam bude již 262 144 bakterií.

Legionářská nemoc způsobuje především infekci plic. Její benigní (lehká) forma je podobná chřipce a odezní bez léčby během 2 až 5 dnů, často dříve, než je Legionářská nemoc rozpoznána. Těžká forma onemocnění legionellou postihuje osoby se sníženou imunitou (silní kuřáci, lidé s chronickým plicním onemocněním, starší lidé, atd.). Inkubační doba probíhá od 2 do 18 dní. Počáteční symptomy připomínají chřipku, poté se objeví horečka (39,5 °C), pacient začíná pociťovat závratě a zakouší bolesti břicha (nevolnost, zvracení). Mohou nastat dvě závažné komplikace: selhání dýchacího systému a akutní selhání ledvin. V 10 % případů je Legionářská nemoc smrtelná; v ostatních případech se mohou projevit její pozdní následky do pěti let od nákazy.

Účinná prevence spočívá především v těchto opatřeních:

 1. Vyhnout se intervalu optimální rozmnožovací teploty legionell (25 až 45°C)
 2. Zabezpečit výměnu vodního obsahu trubek v časových úsecích, které jsou kratší, než je délka rozmnožovací periody legionell.
 3. Navrhnout vodovod tak, aby byla možná jeho dezinfekce a aby byl možný odběr vzorků.

Praktická opatření, které by měla instalatérská firma dodržet:

 • vodovodní potrubí musí být dostatečně izolované
 • použít potrubí, které není náchylné k vytváření biofilmu
 • vodovod navrhnout tak, aby objem vody v potrubí v úseku ohřívač – výtok nebyl větší než 3 litry
 • zvolit vodovodní potrubí z materiálu, který není náchylný k přehřátí (měď) a to proto, aby bylo možné v případě potřeby provést tepelnou dezinfekci potrubí.
 • použít zabezpečení jednotlivých výtokových armatur proti zpětnému nasátí (upustit od PO ventilů na konci potrubí – slepé úseky, stagnace vody).
 • bytové vodoměry instalovat až těsně před výtokovou armaturu
 • ve veřejných budovách počítat s instalací armatur pro odběr vzorků pitné vody

biofilm_in_een_drinkwatervoorraadvat.jpg

Biofilm v rozvodech pitné vody

V boji s legionellou má významnou úlohu také provozovatel vodovodu, který by měl:

 • být seznámen s ochranou proti legionellám
 • zabránit stagnaci vody – kompletní výměnu vody ve vodovodu provést 3 x týdně
 • dbát na správný provoz ohřívačů
 • zabezpečit odborné provádění údržby celého zařízení (vodovodu, ohřívačů atd)
 • ve veřejných budovách nejméně 1 x ročně nechat provést kontrolu na výskyt legionelly.

Pokud dojde k zamoření pitné vody legionellou, je nutné provést dezinfekci. Používají se dezinfekční metody:

 • se změnou kvality vody:
  • ultrafialovým zářením
  • chlorováním
  • zvýšenou ionizací Cu – Ag
  • elektrolýzou
 • beze změny kvality vody:
  • dezinfekce vysokou teplotou 

Z dezinfekčních metod je jednoznačně upřednostňována dezinfekce beze změny kvality vody, tedy dezinfekce vysokou teplotou. Měděné trubky bezpečně odolávají teplotám nad 70°C bez změn kvality nebo degradace. Na tuto okolnost pamatují nové normy, např. ČSN EN 806-2, která ukládá, že u vodovodu musí být možné dosažení teploty 70 °C u nejvzdálenější výtokové armatury.

Samotná metodika tepelné dezinfekce (dezinfekce tepelným rázem) není v Evropě dosud sjednocena, provádí se podle národních norem. Například v Holandsku platí:

 • Teplota vody: 60°C, doba dezinfekce: 20 min
 • Teplota vody: 65°C, doba dezinfekce: 10 min
 • Teplota vody: 70°C, doba dezinfekce: 5 min

biofilm.jpg

Poznámka:
Přejaté evropské normy pamatují na ochranu proti legionelám v komplexním pojetí. Jsou v nich uvedeny zásady pro správné projektování vodovodu i jeho provoz (viz ČSN EN 806-2, ČSN EN 806-3).

Další užitečné odkazy:

Poznámka:

Při  revizi národní normy 73 6660, prováděné v roce 2012 již byla do kapitoly 12 zařazena „Prevence mikrobioloické kolonizace vnitřních vodovodů”. Ustanovení, zde uvedená navazují na přejaté evropské normy, uvedené v tomto pojednání. Samotná revidovaná norma ČSN 73 6660 byla po dohotovení revize zařazena pod označením ČSN 75 5409.

Share >