Knihovna

To, aby výrobky a také i sestavy, provedené z těchto výrobků měly požadované užitné vlastnosti a životnost, zaručuje soubor legislativních opatření, jimiž je vyžadována „Shoda se stanovenými fyzikálními vlastnostmi“ . U nás je to především  zák. 22/1997, který stanoví, že u výrobků musí být prokázána shoda a vládní nařízení 163/2002, které určuje, jakým způsobem bude shoda prokázána.

Pro měděné trubky a tvarovky pro rozvod médií ve stavebnictví je stanoveno prokazování shody certifikací. K certifikaci musí být dodán výrobek a technická dokumentace, která musí obsahovat návod k použití. Tento návod k použití je někdy označován i jinými názvy, jako např. „Podniková norma“ atd.

10-good-reasons-9.jpg

Je pochopitelné, že celý uvedený systém bude řádně fungovat jedině tehdy, pokud realizaci montážních celků, tedy montáž vodovodu, plynovodu, vytápěcí soustavy budou provádět pracovníci řádně vyškolení a seznámení  s návodem k použití – tedy s montážním návodem tak jak byl certifikován a jak jej udává výrobce. Školení,  směřující k tomuto cíli provádí pro měděné výrobky Středisko mědi a také i zástupci výrobců jednotlivých měděných soustav, nebo měděných komponentů (Cu trubky, tvarovky atd).  K masivnímu nástupu měděných výrobků do TZB u nás došlo až po roce 1995 a je pochopitelné že s ním bylo spojeno i příslušné vzdělávání všech zainteresovaných odborníků, především však instalatérů a projektantů. Na těchto vzdělávacích akcích byla kromě přenášky a příslušné ukázky (cvičení) také předávána odborná literatura. S rozvojem didaktické techniky pak to byla nabídka DVD a s rozvojem internetu nabídka odborné problematiky, uvedené na našich webových stránkách.

Středisko mědi rovněž vždy sledovalo vývoj příslušné odborné legislativy, účastnilo se připomínkového řízení k jednotlivým předmětným normám (viz TPG 700 01 atd). Rovněž považovalo za svoji povinnost, přenášet  důležité informace z této oblasti do odborné praxe, tedy předávat je projektantům a instalatérům.  Zvláštní, významné  postavení pak vždy mělo předávání odborných poznatků mladým odborníkům, studentům a učňům. Šlo o kurzy, semináře a rovněž o speciální akce AMOS, pořádané především pro učitele odborných předmětů.  Aby docházelo k potřebnému sladění, mnohé akce prováděny ve spolupráci s CTI ČR.

Je zřejmé, že naším hlavním cílem vždy bylo a je, podat co nejvíce informací jak odborníkům, tak také i široké veřejnosti  o měděných výrobcích  a jejich správném použití. Jedině tak může dojít ke správné a kvalitní montáži finálních výrobků z mědi, tedy vytápění, rozvodů vody a plynu. Využijte proto prosím naší nabídky webových stránek na kterých je uvedena nabídka publikací, odborných článků, poradenské činnosti a případně i vhodného školení.

Kliknětě pro:

Publikace

Videá

Share >

Publikace
Podlahové vytápění je nízkoteplotní vytápěcí systém s teplotou přívodu typicky 45° C nebo nižší, s velkou plochou povrchu, kdy podlaha místnosti prakticky tvoří obří radiátor. Sálavé teplo podlahy způsobuje menší turbulence vzduchu v místnosti a příjemnější vnitřní klima, než vytápění tradičními nástěnnými radiátory. Lepší rovnoměrnost teplot a přímé sálání tepla vyzařováním umožňují bez omezení komfortu snížit teplotu vzduchu v místnosti o několik stupňů. Odhaduje se, že každý 1° C snížení teploty dokáže uspořit přibližně 6% nákladů na vytápění.
24/07/2019