AMOS 2016

Je dobrým zvykem, že 28. března si každoročně, zejména pedagogové, připomínají narození Jana Amose Komenského. Je často nazýván učitelem národů, protože jeho význam daleko přesáhl rámec doby, ve které žil a jeho odkaz je celosvětově živý i v dnešní době.

V letošním roce k tomuto výročí uspořádal dne 23. března 2016 Cech topenářů a instalatérů ČR, ve spolupráci se SŠP Jílová 36g, Brno, za přispění Evropského institutu mědi a pod záštitou Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, vzdělávací akci AMOS 2016. Šlo o akci především pro učitele Středních odborných škol a učilišť, ale nabídnuta byla i projektantům a pracovníkům instalatérských firem. Byly sledovány tyto cíle:

  • Poskytnout učitelům, kteří v letošním školním roce začínají s vyučováním odborných předmětů instalatérské praxe pomoc a upozornění na zdroje poznatků, které jsou k dispozici.
  • Rozšířit odborné vědomosti všech učitelů. Jde především o seznámení se s novinkami, které se v našem oboru objevily, s novinkami, bez nichž v dnešní době již nelze úspěšně vykonávat řemeslo instalatéra, anebo projektanta. Zde jde především o předání znalostí z oblasti normalizace a z oblasti aplikace teoretických poznatků do konkrétní praxe.

Šlo tedy o to, aby se na této vzdělávací akci objevily a řešily především takové skupiny poznatků, ve kterých učitelé potřebují získat přehled a správnou orientaci. Proto, zcela nově v období přípravy této vzdělávací akce, byly vzneseny dotazy směrem k učitelům s tím, aby si určili oblasti, ke kterým by měl být program akce Amos směrován.

 copper tap

Obr. č.1 Kvalitní dodávka pitné vody – důležitý předpoklad pro zdraví obyvatelstva

Dopadlo to tak, že byl zvolen a vybrán okruh: „Ochrana vnitřního vodovodu před zpětným průtokem, příprava a rozvod teplé vody“ kde poskytnul velmi hodnotný výklad Ing. Jakub Vrána, Ph.D., z VUT Brno. Velkou výhodou bylo, že přednášející má mimořádně vysoké znalosti jak z oblasti normalizace, tak také i z oblasti praktické aplikace jednotlivých rozvodných soustav a jejich projektování. Hluboké znalosti má také i z oblasti nabídky a použitelnosti jednotlivých prvků těchto soustav. 

Druhý nosný okruh byl: „Problematika rozvodů pitné vody, měděné trubky a tvarovky“. Tento okruh byl zaměřen zejména k poznatkům, získaným z praktické a poradenské činnosti, tedy k poznatkům z každodenní instalatérské praxe a to jak na úrovni instalatérů a instalačních firem, tak také na úrovni projektantů. Cílem bylo, připomenout učitelům, že při výuce je nutno vštípit žákům zásadu, že nové, moderní rozvodné systémy vyžadují zodpovědný přístup a to od projektování až po samotnou montáž a údržbu těchto systémů. Přednášejícím zde byl Ing. Mojmír Kelča, pracovník Evropského institutu mědi.

Na závěr každého přednáškového bloku byli přítomní vyzváni, aby využili všech výukových a dalších informací, uvedených v odborné literatuře a na webových stránkách a to jak na stránkách Střediska mědi (nově Evropského institutu mědi), tak také na stránkách VUT Brno.

Z pohledu metodického přístupu ke skladbě celé akce bylo vhodné i vystoupení pana Ing. Ladislava Lněníčka, předsedy představenstva ESI a.s., který podal všem přítomným zásadní informace o interaktivním výukovém systému INVYSYS.

Také je ještě vhodné připomenout, že partnerem pro celou akci byla firma Honeywell, což dokládá přímý zájem firem o tento typ vzdělávání odborníků.

K vážnosti celého školení přispělo nepochybně i to, že odborným garantem DVPP byl  Ing. Andrzej Bartoš a také to, že po celou dobu všech přednášek byl také přítomen pan Hamrozi, prezident CTI ČR, který svým vystoupením při zahájení a na závěr zdůraznil zájem CTI ČR na zvyšování odborné úrovně na všech školách a učilištích. Doplňuji ještě, že uvedené akce se zúčastnilo 31 učitelů ze šestnácti škol a dva pracovníci firmy.

Ing. Mojmír Kelča, Evropský institut mědi.

Share >

Related content
Měď se používá při instalaci rozvodů již přes půl století a její trvanlivost a bezpečnost je již dávno prokázána.
30/07/2015