Jak využít nové poznatky ve vyučovacím procesu a v odborné praxi

1. února 2018 byl uspořádán odborný kurz AMOS v rámci cyklu „Nové trendy a technologie v oblasti TZB“.

První, velmi pěknou, odborně erudovanou přednášku na téma  „Nová norma EN 16941-1 Místní (decentralizovaná) zařízení pro nepitnou vodu - Část 1 Zařízení pro využití srážkových vod“, přednesl pan ing. Jakub Vrána, Ph.D, z Fakulty stavební, VUT Brno.

Ve své přednášce seznámil detailně přítomné posluchače s touto připravovanou novou normou, ke které proběhlo v červenci 2017 připomínkové řízení. Nyní se čeká na její konečné schválení a uvedení mezi platné normy.

Z údajů vodohospodářů vyplývá, že ve většině oblastí naší republiky neustále klesá hladina spodní vody, přičemž nejsou dostatečným způsobem zachycovány a využívány srážkové vody.

Nová norma má být praktickým návodem k řešení tohoto závažného problému t. j. ke správnému hospodaření se srážkovou vodou  a to jak  z pohledu jejího přímého využití, tak také i z pohledu jejího zachycení pro zvýšení hladiny spodní vody.

Předpokládá se, že zavedení uvedené nové normy do praxe bude mít široký dopad na celou oblast hospodaření s vodou a je proto vhodné, aby odborníci, pohybující se v této oblasti byli s touto novou normou zavčas seznámeni.

V budoucnu má mít norma EN 16941 také ještě část EN 16941-2, která se bude týkat využití šedých vod.

V další části přednášek s názvem „Měděné trubky v chladírenské a klimatizační technice“ a „Měděné trubky pro technické a medicinální plyny“ šlo o provedení úvodu k brožuře s názvem „Měděné trubky v chladírenské a klimatizační technice, pro technické a medicinální plyny“, kterou nově vydal Evropský institut mědi. Vydána byla zejména proto, že v klimatizační technice průběžně dochází k výměně chladiv, s čímž souvisí i nové požadavky na rozvody těchto chladiv v chladících a klimatizačních zařízeních. Brožura má proto pomoci k zodpovězení dosti častých dotazů.

Přednášku provedl za Evropský institut mědi Ing. Mojmír Kelča. S ohledem na širší souvislosti byly v úvodu popsány vlastnosti mědi, zejména pak její vlastnosti v oblasti nízkých teplot. Evropský institut mědi má na svých webových stránkách rozsáhlé posouzení těchto vlastností. Uvádím to zde proto, že tato problematika byla přednášena již dříve, také na školení AMOS. Samotné označení tohoto školení udává, že je vždy určeno především pro odborné učitele středních škol a učilišť. Proto v další části, vztahující se k chladícímu a klimatizačnímu procesu byly připomenuty rozhodující prvky, vhodné pro vyučování celé této oblasti.

Bylo rovněž provedeno rozsáhlé porovnání chladiv, doporučených v současné době a to pro jednotlivé případy jejich použití.

Závěrem pak byly připomenuty některé důležité aspekty, vztahující se k bezprostřednímu využití teoretických poznatků pro instalatérskou praxi a také pro bezpečnost práce.

Chci ještě připomenout, že v současné době se zcela obecně ustupuje od vydávání tiskovin a tyto jsou nahrazovány uvedením odborných textů na webových stránkách. Také Evropský institut mědi se již dříve, s dostatečným předstihem, vydalo touto cestou. Na našich webových stránkách proto najdete vše, co budete potřebovat k přípravě a provedení svého vyučovacího procesu. Tyto materiály je možné zcela bezplatně plně využít ve Vaší práci.

V závěrečné části seznámil Mgr. Zdeněk Měřinský, zástupce řed. Střední školy stavebních řemesel, Brno-Bosonohy všechny přítomné se soutěžními akcemi měděných rozvodů v r. 2018 a s velmi pěkným vybavením Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno-Bosonohy.

Dodávám ještě, že pro celou akci dodala v úvodu na vážnosti také i účast ing. Josefa Hypra, ředitele Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy a prezidenta CTI ČR, pana Bohuslava Hamroziho. 

Share >