Pitná voda, dezinfekce a projektování měděných rozvodů

Někdy se ze strany odborné veřejnosti objevují dotazy, jak je to s pitnou vodou a s jejími možnými úpravami a to často v souvislosti s bakterií legionella. Je jisté, že k nalezení správné odpovědi je nutno začít u toho, co je pro projektování a samotné provedení vodovodu závazné.

Pro konstrukční provedení vodovodu je nanejvýš vhodné, aby se projektant řídil moderními evropskými zásadami, které jsou vyjádřeny v přejatých normách ČSN EN 806-1; 806-2; 806-3; 806-4; 806-5 a souvisejícími normami národními.   

Z druhé strany je pro správný provoz vodovodu pak projektant limitován zák. 252/2004, tedy tím, že provozem vodovodu nebudou dotčeny vlastnosti pitné vody. Pokud konstrukčně připustí jeho možné nedodržování, je to v jeho neprospěch.

Pro návrhu vodovodu se proto v Evropě rozlišují dvě zásadní situace:

  1. Zabezpečení vodovodu jeho správnou konstrukcí, včetně provedených kontrolních míst.
  2. Při zjištěném přemnožení bakterií pak to je provedení okamžité dezinfekce celého rozvodu.

Konstrukční uspořádání

Projektant by tedy měl uspořádat rozvod tak, aby jej nevystavoval riziku přemnožení bakterií. Lze toho dosáhnout uplatněním všech platných zásad např. vhodnou volbou trubního materiálu, kde rozhodující efekt spočívá v tom, že je třeba využít trubek (např. měděných), ve kterých nedochází k výskytu plagu, který je živnou půdou pro množení bakterií.

 

Dalším velmi důležitým faktorem je, nevytvářet místa s velmi nízkou obměnou vodního obsahu atd. Základní zásady jsou shrnuty v brožuře “Novinky v ochraně proti legionellám”, kterou vydalo EIM a která je k dispozici na našich webových stránkách.

Z problémů, které byly řešeny v rámci poradenské činnost EIM, vyvstává, že je vždy velmi důležité, aby projektant dbal důsledně na to, aby se nenechal vmanipulovat do situace, ve které by nějaký jeho partner přesunul zodpovědnost za nekvalitní řešení na něj, na projektanta. Často se jedná o nátlak prodejců určitých výrobků, které již ale v současné době nesplňují požadavky na umístnění v moderně projektovaném rozvodu pitné vody. Někdy to také mohou být i neuvážené požadavky ze strany investora, atd. Je vhodné, mít na zřeteli zákon 22/1997 a vl. nař. 163/2002, kterými se ukládá povinnost prokázat „Shodu“ s požadovanými vlastnostmi výrobku, anebo určitého systému. Je poměrně běžné, že tato podmínka je automaticky plněna ze strany zahraničních dodavatelů a to např. u podlahového vytápění, kde projektant (nebo firma) by měl (musí) postupovat dle návodu ke konstrukci vytápěcího systému podlahového vytápění, který byl součástí certifikačního řízení při schvalování tohoto systému jako celku.

Podobným způsobem se uvažuje (zejména při reklamačním řízení) i při posuzování vodovodu jako navrhovaného systému.

Proto je nanejvýš vhodné, aby projektant nezanedbal nic v projektové dokumentaci. Je velmi vhodné, aby součástí této dokumentace byl i stanovený, nebo předpokládaný způsob provozu vodovodu. Toto doporučení uvádíme proto, že např. v některých výpočtových vzorcích jsou součinitele, které byly získány na základě empirických zkušeností a platí pouze pro určitý, předpokládaný typ provozu (např. součinitel, vyjadřující současnost odběru, atd). Také je vhodné, aby se projektant pojistil tím, že bude mít uloženu celou agendu projektové dokumentace. Totéž platí i pro investora. Ddosavadní praxe je bohužel taková, že u investora (a ani u projektanta) obvykle tuto dokumentaci nelze dohledat. Jde o doznívání staré doby, kdy všechno platil stát a nezáleželo obvykle vůbec na tom, jak brzy bylo nutné provést opravy vodovodu.  

Přemnožení bakterií – nutnost provést dezinfekci rozvodu

Dezinfekci je možno provést buďto přidáním dezinfekčního prostředku do pitné vody (viz ČSN 75 5409), anebo dezinfekci tepelným rázem. Pokud bychom chtěli provést dezinfekci přidáním dezinfekčního prostředku (např. oxidu chloričitého ClO2 ), pak musíme mít na zřeteli, že po provedené dezinfekci je nutno vodovod propláchnout, tak aby voda dodávaná ke spotřebě měla stanovené parametry, nepoškozené samotnou dezinfekcí. Tak např. pro často používaný ClO2 (oxid chloričtý) je pro samotnou dezinfekci povoleno množství max. 200 mg/l, ale množství, které se může ve spotřebovávané vodě nacházet, je  mnohonásobně nižší. Pro studenou pitnou vodu je povolený max. obsah ClO2 = 0,2 mg/l a u  teplé vody je max. možné množství ClO2 = 0,8 mg/l.

Dezinfekce, prováděné pomocí dezinfekčního prostředku, patří ale do skupiny dezinfekcí označovaných jako „dezinfekce se změnou kvality vody“. Jiný typ dezinfekce, dezinfekce tepelným rázem, je označována jako dezinfekce beze změny kvality vody a je jí proto v zahraničí dávána jednoznačně přednost. Vyžaduje ale rozvod vody, kterému nevadí ohřev na poměrně vysoké teploty. Materiálem, kterému tyto teploty nevadí je především měď, zejména také proto, že má oligodynamické vlastnosti (potlačuje rozvoj bakterií).

  

Pokud jde o vliv na životnost, pak měděné  trubky a tvarovky  jsou např. na uvedená množství ClO2 certifikovány pro téměř neomezenou životnost. Připomínám, že posuzování (prokazování shody) je u rozvodu pitné vody provedeno pro vodu, u níž soubor požadovaných vlastností je dán zákonem 252/2004. Za kvalitu pitné vody u rozvodných sítí odpovídá vodárna. Také u lokálních zdrojů a případné úpravy této vody je nutno, aby byla provedena v souladu s uvedeným zákonem. Z pohledu požadavku měděných trubek a tvarovek na pitnou vodu pak jde o tyto hodnoty pitné vody:

  • pH – hraniční hodnota 6,5 až 8,5 pH;  Optimální hodnota 7 až 7,5 pH.
  • Oxid uhličitý: Má být menší než 44 mg/l
  • Tvrdost vody: Optimální hodnota je 8 až 12 °n
  • Agresivita vody: Ovlivňuje ji pH vody, obsah CO2 , rozpuštěného kyslíku, síranu, hořečnatých solí, amoniaku, sirovodíku atd. Agresivita je vyšší i u vod s nízkými koncentracemi rozpuštěných solí t.zv „Hladové vody“.

Je tedy nanejvýš žádoucí, aby projektant i investor vždy uvažovali v tom smyslu, že u lokálního zdroje je v prvé řadě nutné, nechat si provést rozbor vody z tohoto lokálního zdroje a pak teprve uvažovat o typu a provedení vodovodu.

Závěr

Komentář k rozvodům pitné vody měděnými trubkami, který jste si přečetli, si klade za cíl, uvést do správné polohy některé problémy, které souvisí s projektováním a provozem rozvodů pitné vody. Je zapotřebí, aby jak projektanti, tak i instalatérské firmy si byli vědomi toho, že měděné rozvody jsou moderní a spolehlivou technologií, která při správném navržení a provedení může významně pomoci v boji proti bakteriím v pitné vodě, zvláště pak proti legionellám v teplé pitné vodě.

Share >

Novinky v ochraně proti legionelám

V současné době se legionelly znovu vrátily do ohniska veřejného zájmu díky zprávám v médiích o dočasném uzavření veřejných budov kvůli onemocněním a úmrtím, způsobeným těmito choroboplodnými bakteriemi.

Zdravá pitná voda

Při hodnocení vnitřních rozvodů vody, prováděných měděným potrubím vychází naprosto jednoznačně, že jde o moderní, úspěšnou technologii, která přináší investorovi konečné úspory a spokojenost svojí velmi dlouhou životností a provozní splehlivostí.