Rychlost proudění pitné vody v domovních rozvodech

V současné době se objevila řada dotazů k rychlostem proudění vody v domovních rozvodech pitné vody a to v souvislosti s platnými normami. Jde především o normu ČSN EN 806-3, jejíž celý název je: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda.

Dotazy směřují především k tomu, jaká je pozice této normy ve vztahu k doporučením výrobců měděných trubek a tvarovek a také k normě národní ČSN 75 5455. Jak napovídá samotný název normy 806-3 jedná se o zjednodušený a tím i rychlý a snadný způsob dimenzování. Z pohledu formy výpočtu jde o přehledné tabulkové zpracování a z pohledu metodiky výpočtu je postupováno tak, že jednotlivé výtokové armatury mají vždy přiřazen určitý počet výtokových jednotek LU, jejichž celkovému počtu v dané části vodovodu se pak přiřazuje dimenze potrubí.

Norma je zpracována za předpokladu, že rychlosti proudění pitné vody se budou pohybovat v těchto mezích:

• Ležatá potrubí, stoupací potrubí, podlažní rozvodná potrubí     max 2 m/s
• Připojovací potrubí (k jedné výtokové armatuře)                        max 4 m/s

Norma ČSN EN 806-3, která platí pro rozvody studené i teplé vody přitom předpokládá, že projektování vodovodu je provedeno v souladu s normou  ČSN EN 806-2. Aby byly zřejmé souvislosti, uvádím, že pro rozvod teplé vody přišla norma 806-2 v čl. 3.6 s požadavkem, cituji:  „Při úplném otevření výtokové armatury nemá být teplota vody po uplynutí  30 s u výtokových armatur studené vody vyšší než 25 °C a u výtokových armatur teplé vody nižší než 60 °C, pokud není v národních nebo místních předpisech stanoveno jinak. Pro účely termické dezinfekce mají být vnitřní vodovody teplé vody navrhovány tak, aby bylo možné dosažení teploty 70 °C u nejvzdálenější výtokové armatury“.
Požadavek relativně vysokých teplot vody na výtoku, spolu s požadavkem na zachování rozumné energetické náročnosti vedl pak tomu, že se pro projektování rozvodu teplé vody objevila zásada: „Od ohřívače k výtoku může být objem vody v potrubí max. 3 litry“. Tento požadavek je potom dále zpřesněn v národních normách našich sousedů pro tzv. „Malá zařízení“ a „Velká zařízení“.
Z toho co jsem uvedl, vyplývá, že jde také o snahu, vyhnout se pokud možno, cirkulačním systémům. Pokud to ale nejde, pak norma ČSN EN 806-3 v článku 5.3 upozorňuje:  „Cirkulační potrubí teplé vody mají jiné hydraulické zákonitosti a nemohou být touto metodou dimenzována. Průtočné rychlosti v cirkulačních potrubích teplé vody musí být počítány podle národních předpisů, nebo pokynů výrobce“.

Protože metodu zjednodušeného dimenzování je možno použít ve všech budovách, kde se nenachází extrémně dlouhé potrubí – tedy ve většině budov a protože – jak již bylo poznamenáno - platí pro rozvod studené i teplé vody, byla jejímu uvedení do praxe věnována značná pozornost. Středisko mědi zařadilo příklad výpočtu podle této normy na svoje webové stránky. Na metodickém semináři AMOS 2008 pro učitele odborných předmětů, pořádaném ve spolupráci s CTI ČR, pak byli přítomní učitelé detailně seznámeni se způsobem výpočtu. Bylo apelováno také na vhodnost zavedení tohoto výpočtu do výuky. 

Vraťme se nyní k vzájemnému  posuzování rychlosti proudění vody ve vodovodním rozvodu podle platných norem.

Jak již bylo uvedeno, norma 806-3 počítá s tím, že rychlost proudění bude:
• Ležatá potrubí, stoupací potrubí, podlažní rozvodná potrubí max 2m/s
• Připojovací potrubí (k jedné výtokové armatuře)  max 4 m/s
Norma 806-3 zde nerozlišuje vodovod podle materiálu trubek, ze kterých je rozvod proveden.

Oproti těmto hodnotám naše národní norma ČSN 75 5455 bere ohled na materiál vodovodního trubního rozvodu a uvádí tyto rychlosti proudění (viz tab. č.1):

Tabulka č. 1*) – Nejnižší doporučené a nejvyšší průtočné rychlosti (v)

Samotní výrobci jednotlivých trubních systémů pak uvádějí pro svoje systémy doporučené rychlosti proudění, u kterých mohou být nejvyšší povolené rychlosti proudění v přívodním potrubí v závislosti na způsobu instalace poněkud vyšší, než uvádí tab. č.1. Z toho také plyne rozdíl - vyšší hodnota uvedená v normě 806-3 pro připojovací potrubí k jedné výtokové armatuře  v = 4 m/s.

Vracím se ještě k tomu, co jsem uvedl, že Středisko mědi vynaložilo značné úsilí na to, aby ve spolupráci s CTI ČR rozšířilo vědomosti o dimenzování rozvodů vody mezi budoucí odborníky – a to jak mezi studenty středních odborných škol – budoucí projektanty, tak také mezi učně – budoucí instalatéry. Velmi rádi bychom tím vymýtili jeden  nepěkný jev a to – projektování „od oka“,  „na základě bohatých zkušeností“ atd.

copper_drinking_water.jpg

Pokud jsou tyto „metody“ nasazovány tam, kde má být proveden řádný výpočet, vede to v drtivé většině k dodatečným závadám, k dodatečným reklamacím. Velkým neduhem současné doby je, že investor mnohdy chce za každou cenu co nejlevnější projekt. Ten je pak proveden pouze jako náčrt bez jakéhokoliv výpočtů, ale zato s okřídlenou větou: „Instalační firma je povinna provést vodovod podle platných norem“. Je podivné, když si uvědomíme, že tomu, kdo takový projekt zaplatil vůbec nedochází, že zaplatil za dokument, podle kterého instalační firma sice nějakým způsobem rozvod provede, ale v případném reklamačním řízení, týkajícím se např. vysokého překročení rychlostí proudění, které vyvolá jevy (např. kavitaci), vedoucí až k destrukcím určitých částí vodovodu, je takový dokument bezcenný. Je pozoruhodné, že v takovém případě se pak nevole investora obrací vždy nejprve k instalační firmě, která se ale pochopitelně odpovídajícím způsobem hájí. Teprve potom se pozornost celého procesu vrací až k projektantovi.  Myslím, že si jak někteří investoři, tak také i někteří projektanti neuvědomují, že nedostatečně provedeným projektem vstupují do značného rizika.

Vraťme se ale k našemu tématu - doufám, že se nám společně podařilo vysvětlit si, jak to s tou rychlostí proudění pitné vody ve vztahu k normalizaci je a že není vůbec obtížné provést si kontrolní výpočet. Doufám také,  že si zapnete počítač a podíváte se na našich stránkách www.medenerozvody.cz   nejen na vzorový příklad dimenzování vodovodu podle ČSN EN 806-3, ale také na další pozoruhodné zajímavosti z navrhování a provádění měděných rozvodů vody, vytápění a plynu.

Share >

Dimenzování měděného potrubí vnitřního vodovodu

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda