Odmítnutí odpovědnosti

Odmítnutí odpovědnosti

Přístupem na tyto webové stránky (web) souhlasíte s tím, že budete dodržovat níže uvedené podmínky.

Evropský institut mědi (dále jen "EIM") prezentuje informace na tomto webu jako službu svým členům a dalším uživatelům internetu. Vzhledem k tomu, že spoléháme na informace poskytované externími zdroji, neposkytujeme žádnou záruku ani závazek ohledně přesnosti nebo spolehlivosti obsahu na tomto webu ani na jiných stránkách, na které odkazujeme. Jakékoli neoprávněné stažení a šíření jakéhokoli materiálu chráněného autorskými právy z tohoto webu nebo stránek, na které odkazujeme, bez souhlasu majitele těchto práv, je přísně zakázáno.

Názory, informace, prohlášení a závěry obsažené na tomto webu jsou výhradně názory jejích autorů a nereprezentují nutně stanoviska EIM a/nebo některé členské společnosti EIM.

Tento web a informace, software a další materiály dostupné na tomto webu nebo přístupné z tohoto webu jsou poskytovány tak "jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoliv záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk vlastnictví, neporušení implicitní záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost EIM nezaručuje, že služba webu bude nepřerušovaná nebo bezchybná nebo že jakékoli informace, software nebo jiný materiál dostupný nebo přístupný prostřednictvím webu neobsahuje viry, červy, trojské koně ani jiné škodlivé komponenty.

Za žádných okolností společnost EIM nebude zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, sankční nebo následné škody, které z jakéhokoli důvodu vyplývají z vašeho užívání nebo nemožnosti využívat tento web nebo vašeho spoléhání se na informace, služby nebo zboží, na tomto webu nebo prostřednictvím tohoto webu, nebo které jsou výsledkem chyb, opomenutí, přerušení, vymazání souborů, selhání, závad, zpoždění v provozu nebo přenosu nebo jakéhokoli problému.

Souhlasíte s ochranou, odškodněním a zachováním EIM mimo jakékoli závazky, náklady a výdaje včetně přiměřených poplatků za advokáta, souvisejících s porušením těchto smluvních podmínek.

Všechny otázky a připomínky prosím adresujte na robert.pinter@copperalliance.hu. Všechny ostatní ochranné známky, které se mohou na tomto webu objevit, jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Share >