Recyklace mědi

 1. VÝZNAM RECYKLACE

Silný růst rozvíjejících se ekonomik a zvýšené využití mědi pro inovativní technologie v posledním desetiletí vedly k výrazně vyšší poptávce po mědi. Opětné zužitkování a recyklace mědi pomáhá tuto poptávku uspokojit a vytvářet udržitelnou budoucnost.

 1. MĚĎ JE 100% RECYKLOVATELNÁ

Měď je jedním z mála materiálů, které lze opakovaně recyklovat, aniž by došlo k degradaci jejích vlastností.  Neexistuje žádný rozdíl mezi kvalitou recyklované mědi (sekundární produkce) a vytěžené mědi (primární produkce).

 1. RECYKLACE ŠETŘÍ ENERGII A SNIŽUJE EMISE CO2 

Recyklace mědi je velmi účinný způsob, jak se znovu navrátit cenný materiál zpět do ekonomiky. Recyklace mědi vyžaduje až o 85% méně energie než primární produkce. Na celém světě se tak ušetří 40 milionů tun CO2 ročně a ekvivalent 100 milionů MWh elektřiny.

 1. VYUŽITÍ MĚDI

Odhaduje se, že dvě třetiny z 550 milionů tun mědi, vyrobené od roku 1900, jsou stále ještě produktivně využívány (Glöser, 2013). Přibližně 70% je použito pro elektrické aplikace a 30% pro neelektrické. Tato obrovská zásoba mědi, obsažená v jejím rozmanitém využití, odpovídá asi 20 až 25 letům těžby, a je často označována jako občanská „městská těžba.“

vyuziti_medi.jpg

OBR. 1 Využití mědi (Glöser, 2013)
 1. MĚĎ, ŠAMPION RECYKLACE 

V současné době pochází z recyklace „starého“ šrotu (měď, obsažená v produktech s ukončenou životností) a „nového“ šrotu (vznikajícího při výrobě a navazujících výrobních procesech) celkem asi 9 000 000 tun mědi ročně. Následující schéma ukazuje recyklaci jako klíčovou součást celého hodnotového řetězce mědi.I když existuje několik málo využití mědi, kdy dochází k jejím ztrátám, jako jsou například disipativní ztráty, způsobené abrazí (např. automobilové brzdové destičky) a měděné sloučeniny, používané jako doplňky zvířecí stravy a fungicidů, většina ostatních aplikací je zahrnuta v dobře zavedených schématech sběru a zpětného výkupu.

zjedn_cu_ret.jpg

OBR. 2 Zjednodušený hodnotový řetězec mědi
 1. HISTORICKÁ PERSPEKTIVA

Dva z nejdůležitějších ukazatelů výkonnosti recyklace mědi jsou vstupní míra recyklace, která sleduje procento z roční spotřeby mědi, získané recyklací, a míra recyklace po skončení životnosti, představující skutečně recyklované množství jako procento z množství, které je teoreticky v daném roce k dispozici. Oba ukazatele zůstávají poměrně stabilní od padesátých let minulého století, a to navzdory stálému nárůstu roční poptávky po mědi (z 2,5 milionu tun v roce 1950 na dnešních 19 milionů tun) a rostoucí komplexnosti různorodého konečného použití mědi, jako jsou mobilní telefony a notebooky, které je obtížnější sbírat k recyklaci. 

miry_rec_od_1950.jpg

OBR. 3 Míry recyklace mědi od roku 1950 (Glöser, 2013)
 1. MODEL TOKU MĚDI 

Komplexní studii zásob, toků a recyklace mědi provedl německý Fraunhofer Institute.  Tato komplexní tříletá studie umožnila mnohem lepší pochopení toho, jak společnost používá a opětovně recykluje měď.

sv_uasoby_a_toky_cu.jpg

OBR. 4 Světové zásoby a toky mědi, 2010 (Glöser, 2013)
 1. MÍRY RECYKLACE 

Na základě práce Fraunhoferova institutu lze odvodit následující globální míry recyklace mědi. 

Míra recyklace (2011) Definice* Hodnota (%)**
Míra recyklace po skončení životnosti (End of Life) EoL RR = i/e 45%
Míra sběru po skončení životnosti  (End of Life) EoL CR = g/e 65%
Míra zpracování po skončení životnosti (End of Life) EoL PR = i/g 70%
Celková míra efektivity recyklace ORER = (i+k)/(e+j)  60%
Vstupní míra recyklace RIR = (i+k)/(a+i+k) 35%

* Míry recyklace jsou definovány dle společností Eurometaux a Eurofer (Eurometaux, 2012).

** Tyto zaokrouhlené hodnoty jsou odvozeny ze zjednodušených toků a zaokrouhlených čísel obrázku 4. Mohou se mírně lišit od skutečných hodnot, které vytváří úplný model.

 1. SHRNUTÍ

Měď je jedním z mála materiálů, které lze opakovaně recyklovat, aniž by došlo k degradaci jejích vlastností. Kromě toho, že recyklace pomáhá uspokojit roční poptávku po mědi, šetří také cenné přírodní zdroje, energii a snižuje emise CO2. Rostoucí poptávka po mědi bude vyžadovat kombinaci surovin pocházejících z dolů (primární měď), stejně jako z recyklovaných materiálů (sekundární měď). Během posledního desetiletí pochází asi 35% roční spotřeby mědi z recyklovaných zdrojů. Nicméně, aby byla recyklace účinná, je také zapotřebí inovace. Úsilí na podporu recyklace lze implementovat při návrhu nových výrobků, s cílem usnadnit recyklaci po ukončení životnosti a průmyslové procesy recyklace ke zvýšení celkové výtěžnosti.  Kromě toho musí regulační politiky i nadále podporovat obnovu a recyklaci, a to jak na úrovni průmyslu, tak i jednotlivých občanů. 

 1. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tento dokument, který byl vypracován pro poskytování informací o recyklaci mědi, byl připraven z veřejně dostupných informací. Jeho účelem je poskytnout čtenářům informace pro nezávislá obchodní rozhodnutí.

 1. PŘÍLOHA: ODKAZY 

Share >