Značka kvality komponentů instalace

Jakost měděných výrobků je dána příslušnými platnými normami, které již mají v současné době nadnárodní – evropský charakter. Pro výrobu měděných trubek pro oblast technických zařízení budov je to norma ČSN EN 1057. Z pohledu kontroly jakosti výroby prodělala tato norma svůj významný vývoj. Ve srovnání se zněním z r. 2000 v ní byly provedeny významné technické změny, vedoucí k harmonizaci normy se směrnicí o stavebních výrobcích (CPD) a směrnicí o tlakových zařízeních (PED), spočívající v zavedení tří nových vlastností v kapitole č. 6 „Materiálové vlastnosti“, v přidání textu v kapitole 8 „Posuzování shody“ a v zavedení příloh ZA a ZB.

Byly také provedeny technické změny spočívající v zavedení nových definic „permanentní označení“ a „trvanlivé označení“, dále tvrdého pájení, tavného svařování, pájení do úkosu a středního průměru.

Byly rovněž zavedeny nové položky v kapitole 5 „Údaje objednávky“, týkající se volby zkoušek a dokumentů.

V normě byla také modifikována tabulka 3 „Normalizované rozměry“ a zjednodušena tabulka 6 „Kvantitativní a kvalitativní stanovení zbytků uhlíku“ a modifikována tabulka v příloze A.

ČSN EN 1057 byla revidována v roce 2006. Šlo tehdy o překlad – o českou verzi podle EN 1057:2006. Tato norma má v současné době označení ČSN EN 1057+A1 (Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení), protože v září 2010 do ní byla do čl. 6.2 ještě přidána věta „Pro použití při teplotách až do 250°C musí být vypočtena požadovaná tloušťka stěny podle platného konstrukčního napětí (A1).“

Z uvedeného přehledu vyplývá, že ruku v ruce se samotnými technickými parametry měděných trubek je zároveň velmi důkladně hlídána i jejich kvalita a harmonizace se souvisejícími možnostmi jejich použití.

Podobným způsobem jsou také ošetřovány normy pro výrobu tvarovek, tedy  ČSN EN 1254-1 (Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám),  ČSN EN 1254-2 (Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením),  ČSN EN 1254-4 (Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením) a ČSN EN 1254-5 (Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé připájení k měděným trubkám). Norma prEN 1254-7 (Tvarovky s lisovanými konci pro kovové trubky) je stále ještě ve stadiu přípravy.

Je skutečností, že normalizace pro rozvody vody a plynu se v jednotlivých zemích Evropy vyvíjela s rozdílným stupněm propracovanosti a důkladnosti. Vždy šlo o to, jak dalece dokázaly odborné organizace zabývající se národními normami vnést do národní normalizace moderní poznatky výrobních závodů, odborné praxe a poznatky z mezinárodní normalizace. Lze říci, že u nás v období po druhé světové válce byla velmi důkladná pozornost věnována rozvodům plynu, ale normalizace rozvodů vody poněkud stagnovala. Změna zde nastala až v souvislosti s přejímáním evropských norem řady 806 (-1;  -2;  -3;  -4; -5) a s přijetím příslušných národních norem k těmto normám evropským.

Zcela odlišná byla situace v Německu, kde byly tyto věci kontinuálně hlídány organizací německých instalatérů, která nese název „Deutscher Verein des Gas – und Wasserfaches e.v.“ (DVGW). V překladu tento název znamená: „Německý spolek (pro) plyn a vodovodní instalace“.   

Právě z tohoto názvu je vidět, že normalizaci pro rozvody plynu a pitné vody se v Německu vždy přikládal stejný význam, že pro rozvody těchto médií byly stejným dílem vytvářeny příslušné předpisy.  

Významným přínosem pro celou oblast bylo v roce 1968 založení spolku „Gütegemeinschaft Kupferrohr e. V.“ Posláním tohoto spolku bylo a je, hlídat vysokou kvalitu měděných trubek, tvarovek a pomocných komponentů (pájek, tavidel, atd). Tento úkol zajišťuje Gütegemeinschaft tak, že odebírá vzorky produktů vyrobené a překontrolované podle příslušných platných norem a že je předává ke kontrole dalším, nezávislým akreditovaným institucím (např. RAL). Tyto testy jsou prováděny pravidelně, každoročně. Kromě toho Gütegemeinschaft provádí zvláštní zkoušky uvedených produktů na trzích, na kterých jsou prodávány a to v případě že by bylo podezření, že jsou nabízeny produkty sice označené značkou kvality, ale produkty, které svými vlastnostmi neodpovídají požadavkům, stanoveným pro tuto značku.

Samotné znění zkušebních kritérií spolku Gütegemeinschaft je uvedeno na adrese   http://www.guete-kupferrohr.de/

Produkty označené značkou kvality Gütegemeinschaft musí tedy splňovat další, přísnější normy.

Jenom tehdy je pro určitý výrobek povoleno používat tuto značku (viz obr. č. 1). 

rezcsoszereles_ral.jpg

Obr. 1. Značka kvality úplná a zjednodušená

Na samotných trubkách a tvarovkách je tato značka umístěna jako důležitý, doplňující údaj (viz. obr. č.2 a obr. č.3)

 

medena_trubka_en_1057.jpg

Obr. č. 2 Umístění značky kvality – kontrola byla provedena nezávislou akreditovanou organizací RAL.

 

tvarovka_pajeci.jpg

Obr.č. 3 Značka kvality na tvarovkách

Závěr – jak mít jistotu o kvalitě:

Lze konstatovat, že pokud chceme mít jistotu, že prováděný rozvod bude opravdu proveden kvalitními měděnými trubkami a tvarovkami, pak je skutečně vhodné, použít tyto komponenty označené značkou kvality. Upozorňuji zároveň, že národní předpisy v některých sousedních zemích (Německo, Rakousko) přímo vedou firmy k tomu, aby rozvody pitné vody a plynu byly provedeny  trubkami vyrobenými dle EN 1057, které ale jsou zároveň opatřeny značkou kvality, tak jak zde bylo uvedeno.

Užitečné odkazy:

webová stránka Gütegemainschaft Kupferrohr e.V.

 

 

Share >

Publikace
Podlahové vytápění je nízkoteplotní vytápěcí systém s teplotou přívodu typicky 45° C nebo nižší, s velkou plochou povrchu, kdy podlaha místnosti prakticky tvoří obří radiátor. Sálavé teplo podlahy způsobuje menší turbulence vzduchu v místnosti a příjemnější vnitřní klima, než vytápění tradičními nástěnnými radiátory. Lepší rovnoměrnost teplot a přímé sálání tepla vyzařováním umožňují bez omezení komfortu snížit teplotu vzduchu v místnosti o několik stupňů. Odhaduje se, že každý 1° C snížení teploty dokáže uspořit přibližně 6% nákladů na vytápění.
24/07/2019