Vzdělávání

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST STŘEDISKA MĚDI

Cílem vzdělávacích aktivit Střediska mědi je, seznamovat odborníky a také i širokou veřejnost se správným používáním měděných materiálů v technických zařízeních budov  (TZB) a také i s možným využíváním mědi jako materiálu, který svými vlastnostmi může významně přispět ke zvýšení komfortu a environmentální úrovně našeho života.

Základem praktické činnosti Střediska mědi jsou naše webové stránky:

Najdeme na nich vše potřebné jak pro instalatéry a projektanty, tak také i dostačující rozsah údajů pro širokou veřejnost kterou tato problematika zajímá, tedy zejména pro investory a budoucí stavebníky. Je zde rovněž řada materiálů, které lze přímo využít ve vzdělávání budoucích odborníků na odborných školách a učilištích, anebo v dodatečném vzdělávání stávajících odborníků kteří si zvyšují svoji kvalifikaci.

Pro lepší orientaci v těchto materiálech a také i pro adresnou a konkrétní činnost má Středisko mědi zřízeno odborné poradenství. Pro spojení s ním je možné využít  těchto kontaktů nebo kontaktujte odborníka.

Na uvedených kontaktech je tedy možné domluvit si typ vzdělávací akce a podmínky jejího uskutečnění. Platí ale zásada, že pro odborné kurzy je zapotřebí, aby minimální počet účastníků byl alespoň 12. 

Z dosavadní praxe plyne, že pro firmy jsou nejpřijatelnější konzultace e-mailem a telefonem, školy a jiná vzdělávací zařízení pak mají zájem na vyslání lektora, anebo na uspořádání metodického semináře, tak jak je tomu například v případě pořádání seminářů AMOS k předávání nejnovějších poznatků odborným učitelům.

Středisko mědi má značný rozsah odborné literatury. Pro poměrně vysoké náklady spojené s jejím vydáváním zjednodušilo celou věc tak, že tuto odbornou literaturu je možné stáhnout si bezplatně z našich webových stránek.

Na závěr ještě připomínám, že Středisko mědi svojí činností pokrývá celý rozsah instalací v TZB, tedy instalace vodovodních rozvodů, rozvody plynu, vytápění, stlačeného vzduchu a také i rozvody topných olejů měděnými trubkami. 

Internetová soutěž o mědi

V současné době je vidět silné snahy zkvalitnit vyučovací proces na školách. Tento požadavek se nevyhýbá ani středním odborným školám a učilištím. Příkladem tohoto záměru může být spolupráce CTI ČR (na Slovensku SPŠS Bratislava) s mezinárodní společností Středisko mědi, v rámci této spolupráce je kromě jiného, pořádání Internetové soutěže "MĚĎ"

Soutěž si klade za cíl, zajímavou a moderní formou, cestou internetu, vtáhnout budoucí mladé odborníky do řešení odborné problematiky nad rámec jejich studijních povinností a tím přispět ke zvýšení jejich odborných znalostí.

10-good-reasons-9.jpg

Soutěž má dvě kategorie:

  • Pro žáky SOU - v této kategorii je připraveno celkem 55 otázek, z nichž 20 je všeobecného charakteru a 35 otázek je o praktickém použití měděných trubek a tvarovek v rozvodech technických zařízení budov (TZB), tedy v instalačních rozvodech vody, vytápění a plynu.
  • Pro žáky SOŠ - zde je vždy připraveno 20 všeobecných otázek o využití mědi, především v TZB a 5 úloh výpočtových, které mají prokázat, že soutěžící umí navrhnout – spočítat určitou část trubního rozvodu pro TZB.

Účastí v soutěži se prokazuje do značné míry i přístup vyučujících ke snaze prohloubit, upevnit a rozšířit učivo, probírané v odborných předmětech. Je tomu tak proto, že účast žáků na této soutěži vždy vyžaduje, aby se na dané škole našel pedagog, který se ujme organizační pomoci pro žáky, kteří se hodlají do této soutěže přihlásit. Od tohoto pedagoga, v soutěži označovaného jako „Zodpovědný pedagog“ se pak očekává, že pomůže žáky, kteří se na škole hlásí, zaregistrovat do soutěžního seznamu.

Další detaily: www.copperschool.com

Share >

Publikace
Podlahové vytápění je nízkoteplotní vytápěcí systém s teplotou přívodu typicky 45° C nebo nižší, s velkou plochou povrchu, kdy podlaha místnosti prakticky tvoří obří radiátor. Sálavé teplo podlahy způsobuje menší turbulence vzduchu v místnosti a příjemnější vnitřní klima, než vytápění tradičními nástěnnými radiátory. Lepší rovnoměrnost teplot a přímé sálání tepla vyzařováním umožňují bez omezení komfortu snížit teplotu vzduchu v místnosti o několik stupňů. Odhaduje se, že každý 1° C snížení teploty dokáže uspořit přibližně 6% nákladů na vytápění.
24/07/2019