Chtěl bych si nakoupit kvalitní měděné trubky a tvarovky. Kde je dostanu?

Doporučujeme, abyste nákup provedl v odborné, specializované prodejně (nejčastěji specializovaný velkoobchod) tam, kde nakupují instalatérské firmy. Lze konstatovat, že pokud chceme mít jistotu, že prováděný rozvod bude opravdu proveden kvalitními měděnými trubkami a tvarovkami, pak je skutečně vhodné, použít tyto komponenty označené značkou kvality.

Více informací o kvalitě

Jakou kvalifikaci musí mít pracovník, provádějící domovní rozvody plynu?

Montážní pracovník musí mít:

  • Osvědčení od TIČR
  • Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133 ( pro spoje pájené)
  • Osvědčení o školení lisovací techniky (pro spoje lisované)
  • Firma musí vlastnit oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení. 

Více informací

Které látky by se neměly rozvádět měděnými trubkami?

Měděnou trubkou se nesmí přenášet acetylén, chlór, fosgen, sirovodík, amoniak, chlorovodík a oxid siřičitý.
Více informací

Je možné provést měděnými trubkami rozvod k solárnímu ohřevu vody?

Ano, je to možné, pro solární ohřev vody jsou měděné trubky tím nejvhodnějším materiálem.
Více informací

Jsou měděné trubky a jejich spoje, použité pro rozvod plynu dostatečně požárně odolné?

Ano, měděné trubky, měděné tvarovky a jejich spoje jsou požárně odolné. Spolehlivě (a s rezervou) vyhovují požadavku odolnosti proti vysokým teplotám, t.j. vydrží bez problémů teplotu 650 °C po dobu 30 minut.
Více informací

Je možné provést měděnými trubkami domovní rozvod plynu?

Ano, domovní rozvod plynu je možno provést měděnými trubkami a tvarovkami podle TPG 700 01. 
Více informací

Je možné provést měděnými trubkami i podlahové vytápění?

Ano, je to možné. Je ale zapotřebí postupovat v souladu s návodem výrobců komponentů podlahového vytápění, provedeného měděnými trubkami.
Více informací

Máme pro rozvody pitné vody v budovách již přejaty nějaké evropské normy?

Ano, v současné době jsou již pro vnitřní vodovod přejaty tyto evropské normy: ČSN EN 806-1; ČSN EN 806-2; ČSN EN 806-3.
Více informací

Jaké jsou limitní hodnoty výluhu mědi do pitné vody? Mají nějaký výluh i plastové trubky?

a) Evropská norma povoluje 2 mg mědi na 1 litr pitné vody, česká národní norma povoluje 1 mg mědi na 1 litr pitné vody. Tato množství se mohou v pitné vodě objevit na začátku provozu vodovodu z mědi. Po vytvoření ochranné vrstvičky na vnitřním povrchu měděných trubek poklesne tento obsah na 0,1 až 0,2 mg na 1 litr vody. Měď je stopový prvek, lidské tělo potřebuje denně 2 až 3 mg mědi. 
b) Také plastové trubky vykazují výluh, který musí být v souladu s normou (vyhl. č. 409/2005). Dodržení této normy vyžaduje přísnou průběžnou kontrolu výrobního procesu, jinak hrozí až mnohonásobné převýšení limitu škodlivých látek ve výluhu. 
Více informací zde zde

Mohu provést ve svém domku domovní vodovod měděnými trubkami, pokud chci vodu odebírat z vlastní studny?

Možné to je, ale musíte si nechat u této pitné vody přeměřit hodnotu pH, která by měla být stabilní v rozmezí 6,5 až 9,5 a dále obsah CO2 (celkový), který by neměl být vyšší než 44 mg/l. (Voda by také měla splňovat hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 ≥ 1,0 mmol/l a neměla by být jinak agresivní). Pokud ale je hodnota pH vyšší než 7,4, pak je zajištěn bezpečný provoz měděných trubek bez ohledu na ostatní parmetry.
Více informací

Jsou měděné trubky vhodné pro rozvody pitné vody?

Měděné trubky jsou vhodné pro rozvod pitné vody studené i teplé. Mají vysokou životnost, nevytvářejí se v nich inkrusty a ani usazeniny. Nedochází v nich k přemnožení bakterií ve vodním obsahu, tak jako u trubek z jiných materiálů. Je tomu tak proto, že měď má oligodynamický účinek (potlačuje rozvoj bakterií) a také proto, že v měděných trubkách nejsou usazeniny, které jsou živnou půdou pro tyto bakterie.
Více informací

Mohou se měděné trubky vést pod omítkou?

a) Holé měděné trubky se mohou vést pod omítkou pouze v případě, že tato omítka není agresivní. Pro přímý styk holé měděné trubky nevadí prostá vápenná omítka, sádrokarton a ani montážní pěna. Vadí ale omítkové směsi, ve kterých jsou zpomalovače, nebo urychlovače tuhnutí malty. 
b) Vedení trubek pod omítkou upravují dále předpisy pro rozvod jednotlivých médií (voda, topení, plyn) 
Více informací

Je vzdálenost uchycení měděných trubek ke stavební konstrukci stejná jako u plastových trubek?

Vzdálenosti mezi jednotlivými uchyceními měděných trubek se volí u měděných trubek větší, než u plastových, protože měděné trubky jsou pevné a neprověšují se. Měděný rozvod tím působí esteticky příznivě.
Více informací

Musí se u měděných trubek, použitých v rozvodech vody, vytápění a plynu řešit jejich tepelné dilatace, anebo jsou tyto dilatace tak malé, že je můžeme zanedbat?

Tepelné dilatace měděných trubek jsou ve srovnání s trubkami z jiných materiálů (plasty, vrstvené plasty) opravdu malé, ale je vždy je nutné provést jejich posouzení (výpočet) a důsledně je řešit.
Více informací zdezde, zde zde

Může se pájení naměkko použít pro všechny typy rozvodů v TZB?

Nemůže, rozvody plynu se musejí pájet natvrdo, podlahové vytápění natvrdo, horkovodní vytápění (nad 110 °C) natvrdo, chladící zařízení natvrdo, a topný olej také natvrdo.
Více informací

Které tvarovky jsou určeny pro měkké a tvrdé pájené spoje?

Pro měkké a tvrdé pájené spoje používáme tvarovky vyrobené podle ČSN EN 1254-1
Více informací

Nedochází u měděných trubek zabudovaných v rozvodech vody k jejich stárnutí a tím ke snižování jejich pevnosti?

U měděných trubek zabudovaných v jakýchkoliv rozvodech v TZB nedochází k žádnému stárnutí a snižování pevnosti.

Prodávají se měděné trubky také s nějakými izolacemi, nebo se prodávají pouze trubky holé, bez izolací?

Měděné trubky se prodávají buďto jako holé, nebo s izolací proti agresivním vlivům, anebo s izolací tepelnou. 
Více informací 

Můžeme použít pro rozvody vody, vytápění a plynu jakékoliv měděné trubky?

Ne, pro rozvody vody, vytápění a plynu můžeme použít pouze měděné trubky, vyrobené podle ČSN EN 1057+A1. Z hlediska pevnosti a tvárnosti se prodávají jako měkké R220, polotvrdé (R250) a tvrdé (R290).
Více informací

Je možné pájet naměkko spoje trubek rozvodu radiátorového vytápění, pokud jsou uloženy v podlaze?

Ano je to možné, pokud jde o vytápění teplovodní (do 110 °C). Pro vytápění horkovodní (nad 110 °C) musí být tyto spoje provedeny pájením natvrdo, nebo lisováním. Pro rozvod otopné vody k radiátorům ale musí být trubky uloženy v tepelné izolaci správným způsobem - viz. montážní pokyny „Měděné trubky a tvarovky v technických zařízeních budov“, str. 18.

Při provádění rozvodu musí být vždy správným způsobem vyřešeny tepelné dilatace potrubí, aby nedocházelo k jeho zbytečnému namáhání osovými silami na tlak a na tah a tím i k namáhání jednotlivých spojů. Trubky teplovodního vytápění mohou být tedy spojovány pomocí měkkého pájení, tvrdého pájení, anebo lisováním vždy s tím, že musí být dodržena správná montážní technologie. Nutno ale upozornit na to, že to, co bylo uvedeno, neplatí pro velkoplošné vytápění, např. podlahové, nebo stěnové vytápění. Tyto typy vytápění musí být prováděny podle pokynů výrobce, protože jsou dodávány jako systém. Požadavek zde je – všechny spoje provádět pájením natvrdo, nebo lisováním.